آرشیو باتری

کاهش عرضه باتری به علت کمبود گوگرد در جهان

قابلیت جدید گوگل کروم برای صرفه جویی در مصرف باتری