آرشیو کامپیوتر کوانتومی پیشرفته

IBM می‌خواهد در رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم پیشگام باشد

کامپیوتر کوانتومی پیشرفته ساخته شد